• 1

Wiadomoṡci

REGULAMIN XIII  EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Postanowienia ogólne: Konkurs „Być Polakiem”jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski.

               REGULAMIN XIIIEDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” – MODUŁ A

 I.             Postanowienia ogólne:

 Konkurs „Być Polakiem”jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski.

 § 1

Cele Konkursu:

1.            Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

2.            Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.

3.            Kształtowanie postaw patriotycznych.

4.            Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.

5.            Doskonalenie sprawności języka polskiego.

6.            Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

 § 2

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie 00-580, Al.Szucha 27, www.swiatnatak.pl. Strona Konkursu: www.bycpolakiem.pl.

 § 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

 II.             Warunki uczestnictwa:

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pli przesłanie wraz z pracą w sposób opisany w dalszych punktach Regulaminu.Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

 § 5

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

 § 6

Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

 § 7

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wielokrotnie wyróżnianym, lecz laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

 § 8

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

 § 9

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu.

 § 10

Kryteria oceny prac:

              zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;

              walory edukacyjne;

              walory artystyczne;

              oryginalność pomysłów;

              zgodność z tematem.

 Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

              zaangażowanie w przygotowanie pracy;

              kreatywność;

              poprawność językowa;

              czas pobytu za granicą Polski.

 § 11

Formy prac konkursowych:

              prace plastyczne w dowolnej technice.

              prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.

              filmynakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.

§ 12

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

              Praca musibyć podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

              Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.

              Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

              Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4.  Prace w innych formatach nie będą oceniane.

 § 13

Sposób przesłania prac do Organizatora:

      prace plastyczne, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu,podpisane imieniem i nazwiskiem autora– wyłącznie pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27,00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”.Prace plastyczne przesłane emailem nie będą oceniane.

• prace pisemne,wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu – wyłączniee-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z podaniem w temacie maila numeru grupy, imienia i nazwiska autora i tytułu pracy. Prace przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji oraz przesłane w jakikolwiek inny sposób (np. na dysk Google, link do „chmury”) nie zostaną przyjęte.

     filmy,wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu – wyłącznieza pomocą serwisu internetowegohttps ://wetransfer.com (adres e-mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )z podaniem w temacie transferu imieniai nazwiskaoraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób (np. na dysk Google, przez youtube.com, link do „chmury”) nie będą oceniane.

 III.           XIII edycja Konkursu

 § 14

Tematy:

Grupa

Wiek

Format

Temat

I

6-9 lat

Prace plastyczne

Pocztówka z Polski, jaką chcesz otrzymać lub wysłać

II

10-13 lat

Prace literackie

Jak rodzice się poznali. Historia mojej rodziny

III

14-16 lat

Prace literackie

Spotkanie z Polakiem, który jest dla mnie wzorem, bohaterem, idolem

IV

17-22 lat

Prace literackie

Jestem Polką, Polakiem, ale też obywatelem świata

V

10-22 lat

Filmy

Czy jest w Twoim otoczeniu Ambasador polskości,amoże Ty nim jesteś ?

 

 § 15

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2022r.

 § 16

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pldo dnia 15maja 2022 r.

 § 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

 § 18

Nagrody w Konkursie:

              udział w Gali XIII edycji Konkursu w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00

 w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,                       

ORAZ:

 Grupa I

              nagrody rzeczowe,

              dyplomy.

Grupy II - V

              pobyt edukacyjny w Polsce -lipiec/sierpień 2022 r. (w miarę posiadanych środków

finansowych),

              nagrody rzeczowe,

              dyplomy.

 § 19

Organizatorzy, w celach promocyjnych Konkursu, zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych w całości lub we fragmentach orazdo ich skracania i redagowania.

 § 20

Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Po przesłaniu na konkurs „Być Polakiem”pracestają się własnością organizatorów i nie są odsyłane do autorów, jak również nie mogą być w późniejszym terminie wykorzystywane w innych konkursach.

 § 21

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Zmiany te zostaną umieszczone na Facebooku istronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Marek Machała - Koordynator Konkursu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. +48 603 330 905

porn Porn