• 1

Wiadomoṡci

 Zaproszenie do udziału w XII  edycji konkursu

„Być Polakiem”

 Inauguracja XII edycji Konkursu „Być Polakiem” odbyła się w Sofii 24 października 2020 r. Przesyłamy tematy dla wszystkich grup oraz regulamin konkursu. Uruchomiona została strona intetnetowa: bycpolakiem.pl,gdzie można zapoznać się z informacjami dot.konkursu.

 •ZAPROSZENIE                                                                                                             

 Warszawa, 20 grudnia 2020 r.

 Kochani Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

           już po raz dwunasty zapraszamy do udziału w konkursie „Być Polakiem”. Obmyślenie koncepcji pracy konkursowej i jej przygotowanie to dla uczestników  wysiłek ale też niewspółmierna korzyść. Każda zdobyta wiedza okazuje się być kiedyś przydatna a ta dotycząca historii własnej rodziny czy dziejów przodków potrzebna jest od zaraz bo, jak się mówi,  człowiek bez  przeszłości nie ma  przyszłości.

 Pandemia zamyka nas w domach i skazuje na odosobnienie. Ten stan ma  także zalety.Więcej przebywamyrazem. W wolnych chwilachmożemywięcporozmawiać o  sprawachzwykle odkładanych na później. To dobry czas, by w gronie rodziny podyskutować, co to takiego jest tożsamość człowieka? Dlaczego tak ważne jest określenie własnej tożsamości: religijnej, narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej i szukanie odpowiedzi, jak ją budować lub wzmacniać?

 Młodzież znajduje odpowiedzi na tepytania, przystępując do udziału wkonkursie „Być Polakiem”, angażującym nie tylko intelekt ale także, a może przede wszystkim, emocje. Tysiące nadesłanych prac i dziesiątki opinii młodzieży przekonują, że przygotowanie pracy konkursowej to spotkanie z historią żywą, pozwalającą lepiej  poznać i zrozumieć Polskęa w efekcie bardziej ją pokochać.

           Zapraszamy więc dzieci i młodzież żyjącą poza granicami Polski  w tę podróż w czasie i w przestrzeni. Wspomnienia rodzinne, przyzwyczajenia Polaków i ich zachowaniaa takżepojmowanie  polskości w wymiarze społecznym i narodowym to obszary tematyczne tegorocznej edycji Konkursu.

 Zapraszamy!

 

       REGULAMIN  KONKURSU

 

REGULAMIN  XII  EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”


 

Moduł A – dla dzieci i młodzieży

I.          Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem”jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski .

 § 1

 Cele Konkursu:

 1.         Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

 2.         Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.

3.         Kształtowanie postaw patriotycznych.

 4.         Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.

5.         Doskonalenie sprawności języka polskiego.

 6.         Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

 § 2

 Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak”.

 § 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami

 § 4

II.         Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pliprzesłanie wraz z pracą, w sposób opisany w dalszych punktach Regulaminu.

 Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

 § 5

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

§ 6

 Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

 § 7

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wielokrotnie wyróżnianym, lecz laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

 § 8

 Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

 § 9

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu.

 § 10

Kryteria oceny prac:

          zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;

          walory edukacyjne;

          walory artystyczne;

          oryginalność pomysłów;

          zgodność z tematem.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

           zaangażowanie w przygotowanie pracy;

           kreatywność;

           poprawność językowa;

          czas pobytu za granicą Polski.

§ 11

 Formy prac konkursowych:

           prace plastyczne w dowolnej technice.

          prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.

           filmynakręcone przez uczestników, w polskiej wersji językowej.

§ 12

 Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

           Praca musibyć podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

           Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.

           Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

           Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4.  Prace w innych formatach nie będą oceniane.

 § 13

Sposób przesłania prac do Organizatora:

          prace plastyczne, podpisane imieniem i nazwiskiem autora wyłącznie pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27,00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”.Prace przesłane e -mailem nie będą oceniane.

           prace pisemne,wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu,wyłącznie  e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z podaniem w temacie maila numeru grupy, imienia i nazwiska autora i tytułu pracy. Prace przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji nie będą oceniane.

           Filmy,wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu,wyłącznieza pomocą serwisu internetowego https://wetransfer.com(adres e-mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) z podaniem w temacie transferu imieniai nazwiskaoraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób nie będą oceniane.

 III.       XII edycja Konkursu

§ 14

Tematy:

 

Grupa

Wiek

Format

Temat

I

6-9 lat

Prace plastyczne

Narysuj  poznane  polskie przysłowie

II

10-13 lat

Prace literackie

Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień?

III

14-16 lat

Prace literackie

Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona polska anegdota

IV

17-22 lata

Prace literackie

Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna?

V

10-22 lata

Filmy

Mój biało-czerwony świat

 § 15

 Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2021r.

 § 16

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pldo dnia 15 czerwca 2021 r.

 § 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

 § 18

Nagrody dla Laureatów Konkursu:

          udział w Gali XII edycji Konkursu w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00

 w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,                        

 ORAZ:

Grupa I

          nagrody rzeczowe,

          dyplomy.

Grupy II - V

          pobyt edukacyjny w Polsce -lipiec/sierpień 2021 r. (w miarę posiadanych środków

finansowych),

          nagrody rzeczowe,

          dyplomy.

§ 19

 Organizatorzy, w celach promocyjnych Konkursu, zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych w całości lub we fragmentach orazdo ich skracania i redagowania.

§ 20

Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Po przesłaniu na konkurs „Być Polakiem”pracestają się własnością organizatorów i nie są odsyłane do autorów, jak również nie mogą być w późniejszym terminie wykorzystywane w innych konkursach.

§ 21

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Zmiany te zostaną umieszczone na Facebooku istronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu

Marek Machała - Koordynator Konkursu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. +48 603 330 905

 

porn Porn