• 1

Wiadomoṡci

XI  edycja konkursu „Być Polakiem”


 

W Ambasadzie RP w Dublinie 19 pażdziernika 2019 r. rozpoczęto kolejną, już XI edycję konkursu „Być Polakiem”. Na stronie Fundacji www.swiatnatak.pl są zdjęcia z tej uroczystości.

 Konkurs „Być Polakiem” 2020 r., moduł B - dla nauczycieli

„Gramatyka jest ważna i ciekawa”

Trudne dla ucznia zagadnienie gramatyczne

i metodyczna propozycja jego wyjaśnienia

 

dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,

pracujących poza Polską

 

R E G U L A M I N

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, moduł B - dla nauczycieli pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja „Świat na Tak” oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, zwani dalej Organizatorem.

3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół polskich za granicą. Temat konspektu w 2020 r.:

„Zagadnienie gramatyczne trudne dla ucznia i metodyczna propozycja jego wyjaśnienia”

4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2. Cele Konkursu

 

Celami Konkursu są:

1. Promowanie metodą komunikacyjną atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim.

2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.

3. Wypracowanie nawyków metodycznych prezentacji gramatyki języka polskiego jako gramatyki funkcjonalnej.

4. Popularyzacja metody harmonijnego współgrania za sobą wszystkich elementów lekcji: gramatycznego, kulturowego, historycznego itp.

5. Pokazanie ciekawych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.

6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego, jako częścią spuścizny kulturowej.

7. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 3. Opis Konkursu


1. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji.

2. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu gramatycznego, zdaniem nauczyciela trudnego dla ucznia.

3. Adresatem lekcji, podczas której realizowany bedzie konspekt są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat.

4. Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale:

   Grupa I : 9 - 13 lat

   Grupa II : 14 - 17 lat

5. Kalendarz Konkursu

   Pażdziernik 2019 r. Inauguracja w Dublinie XI edycji Konkursu "Być Polakiem".

   Styczeń 2020 r.     Ogłoszenie konkursu: "Być Polakiem", moduł B dla nauczycieli  pt."Gramatyka jest ważna i ciekawa".

   23 marca 2020 r.   Zakończenie składania prac konkursowych.

   30 kwietnia 2020 r. Ogłoszenie wyników Konkursu.

   25 czerwca 2020 r. Wręczenie nagród podczas Gali kończącej Konkurs "Być Polakiem", moduły: A dla uczniów i B dla nauczycieli.

Zamek Królewski, Pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.

6. Nagrody będą dwojakiego rodzaju:

   A. Dyplom uznania dla autora konspektu i szkoły, w której nauczyciel pracuje, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.

   B. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów w każdej z dwu grup wiekowych:

     I stopnia   300 Euro,

     II stopnia   200 Euro,

     III stopnia   100 Euro.

7. Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokokursowej.

 

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.

3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

4. Uczestnik zgłasza jeden konspekt dla określonej przez siebie grupy wiekowej.

5. Zgłoszony do Konkursu konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora.

 

§ 4. Zgłoszenie do Konkursu

 

1. Pracę konkursową - Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do 23 marca 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres:

Fundacja "Świat na Tak"

Al.J.Ch.Szucha 27

00-580 Warszawa

Polska/Poland,

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - jako załącznik w formacie pdf tel.+48 603-330-905

2. Zgłoszenie musi zawierać:

     - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu.

     - pracę konkursową - konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np.tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, nagranymi fragmentami piosenek, filmów, audio-booków, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu.(schemat konspektu zał.nr 2)

     - podpisane oświadczenie Uczestnika o nienaruszaniu praw osób trzecich do przekazanego konspektu.

3. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego póżniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.

4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

 

§ 5. Zasady przyznawania nagród

 

 1. W celu wyłonienia nagrodzonych Konspektów, Organizator powołuje Jury składające się z nie mniej niż pięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem pedagogicznym i znajomością metodyki nauczania języka polskiego.

2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs konspekty, kierując się następującymi kryteriami:

     - Zgodnością tematu z celami Konkursu

     - Oryginalnością prezentacji materiału gramatycznego podczas lekcji przeprowadzonej metodą komunikacyjną.

     - Wykorzystaniem wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych.

     - Adekwatnością konspektu do wieku grupy.

     - Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.

     - Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. Informacji o Konkursie udziela:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel +48 603-330-905

2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie odpowiada za nieprawidłowość tych danych.

3. Organizator nie odpowiada za uszkodzone lub zagubione przesyłki.

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.

7. W sytuacjach nieuregulowanych ninieiszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

Załącznik nr 2 - Schemat konspektu lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

porn Porn