• 1

Wiadomoṡci

Rada  Prezesów  EUWP

( Warszawa - Pułtusk, 11-13  listopada 2016 r.)

W Radzie Prezesów wzięło udział  38 organizacji. Spotkanie rozpoczęło się 11 listopada br. wspólnym wyjściem na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, które były organizowane na Placu Piłsudskiego.

W godzinach wieczornych byliśmy zaproszeni  przez Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolitę  Warszawskiego  na koncert „Przymierze „ podczas którego odbyła się prapremiera utworu napisanego specjalnie na otwarcie Swiątyni  Opatrzności  Bożej w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Autorem tego poruszającego dzieła był Michał Lorenc.

Po upływie 225 lat od uchwały Sejmu Wielkiego, 11 listopada 2016 roku w dniu Narodowego Swięta Niepodległosci  zostały otwarte, dla wiernych, drzwi  Swiątyni  Opatrzności  Bożej. Wybudowana ona zostaa wysiłkiem i ofiarnością dziesiatków tysięcy Darczyńców, odczuwających duchową  łączność z minionymi pokoleniami Polaków.

Drugi  i trzeci dzień  obrad  odbył się w Pułtusku, otworzył go Tadeusz Adam Pilat, prezydent EUWP, który  serdecznie przywitał  wszystkich  prezesów organizacji członkowskich EUWP  i zaproszonych gości .

Zatwierdzono  porządek  obrad, który  został uzupełniony o nowy pkt. 14. Następnie przekazano  obecnym  sprawozdanie z działalności Sekretariatu (pisemne) za okres październik 2015 – listopad 2016, które  przedstawił Tadeusz A. Pilat.  Aleksander  Zając przedstawił ustnie sprawozdanie finansowe za 2014/2015 (pisemne). W  dyskusji nad sprawozdaniami  wyrażono potrzebę określenia regulaminowego: sposobu i terminów rozliczania środków, zasad rozliczania i przekazywania środków trwałych i nietrwałych po zakończeniu kadencji, udzielania absolutorium oraz ordynacji wyborczej określającej zasad kandydowania, procedury zgłaszania kandydatur i wydawania mandatów do głosowania.

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu za okres od 24.10.2015 do 12.10.2016 zostało przyjęte jednogłośnie. Poinformowano  Radę Prezesów, że Związek Polaków w Bośni-Hercegowinie, zakończył swą działalność, a organizacja STEP z Holandii, nie uiściła składki członkowskiej przez ostatnie 3 lata.

Rozstrzygnięto  i podania dwóch organizacji starających się o przyjęcie do EUWP:  Klub Wawel z Hiszpanii  nie uzyskał członkostwa w EUWP z powodu nie spełnienia wymogów statutowych. Natomiast  Europejski  Instytut Polonicus  uzyskał członkostwo w EUWP w głosowaniu (19 głosów- za, 8 głosów wstrzymujących się).

Wiesław Lewicki zaproponował,  aby ustanowić „Członkostwo Honorowe EUWP” dla byłych prezesów organizacji członkowskich. Opracowanie zasad powierzono komisji statutowej.

Teresa Sygnarek, Sekretarz  Generalny EUWP przekazała organizacjom członkowskim  do wypełnienia ankietę, mającą na celu uaktualnienie danych organizacji. Plan pracy na rok 2017 przedstawił  Tadeusz Adam Pilat i zapoznał obecnych z  kierunkami  planowanej działalności na rok 2017.

W drugiej części obrad zapoznaliśmy  się z wystąpieniami  zaproszonych gości , a byli to: Senator Artur Warzocha zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, który odczytał list Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego do uczestników Rady Prezesów, Senator Maciej Łuczak, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Andrzej Pająk, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Kazimierz Kuberski, dyrektor Biura do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP, Marek Różycki, sekretarz generalny SWP.

W dyskusji zwrócono uwagę na różnorodność składów i funkcjonowania polonijnych rad konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych RP. Ponieważ część tych rad nie spełnia oczekiwań środowisk polonijnych, zebrani uznali, że zaistniała konieczność uregulowania zasad powoływania i funkcjonowania tych rad. Część dyskusji z udziałem zaproszonych gości poświęcono nowym zasadom finansowania działalności polonijnej przez Senat RP i Polonijnej Radzie Konsultacyjnej.

Powrót środków polonijnych do Senatu przyjęto z dużym poparciem i nadzieją na znaczną poprawę sytuacji. Również pozytywnie przyjęto ponowne utworzenie po czteroletniej przerwie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu IX kadencji.

Z szacunkiem podkreślono integralność decyzji Marszałka Senatu w tej sprawie, ale zebrani zwrócili uwagę na brak w Radzie reprezentacji niektórych dużych środowisk polonijnych oraz na powołanie w kilku organizacjach innych osób zamiast demokratycznie wybranych prezesów tych organizacji. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych z nadzieją przyjęła zachodzące pozytywne zmiany w relacjach Polonii z krajem.

W końcowym podsumowaniu, przewodniczący obrad przypomniał, że zasada wzajemnej życzliwości i zrozumienia jest podstawą współpracy społecznej, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach z władzami i innymi instytucjami. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych z nadzieją przyjmuje zachodzące pozytywne zmiany w relacjach Polonii z krajem. Ofiarowujemy polskim władzom i Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” szczerą wolę jak najszerszej życzliwej współpracy, oczekując pełnej, partnerskiej wzajemności. Tadeusz Adam Pilat podziękował uczestnikom i przybyłym gościom za udział w Radzie Prezesów, po czym dokonał zamknięcia obrad.

Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze reprezentowała pani Wanda J. Vujisić, prezes Stowarzyszenia.

 

 

Foto: Ryszard Stankiewicz z Łotwy.

porn Porn