• 1

Wiadomoṡci

X Jubileuszowy Zjazd Europejskiej

Unii Wspólnot  Polonijnych

Jubileusz 25-lecia działalności EUWP

 

W dniach 23-24 listopada br. w „Domu Polonii” na Zamku w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Jubileusz 25-lecia EUWP, na który przybyło 46 delegatów z 36 organizacji członkowskich.

 

W piątek, 23 listopada, odbył się z udziałem zaproszonych gości JUBILEUSZ 25-lecia EUWP. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych została założona w 1993 roku w Londynie przez 6 organizacji. Obecnie, po 25 latach liczy 39 organizacji członkowskich reprezentujących Polaków z 27 państw europejskich. W czasie jubileuszowej uroczystości, po okolicznościowych przemówieniach i odczytaniu listów gratulacyjnych, zasłużonym działaczom i organizacjom wręczono Honorowe Medale i Dyplomy EUWP.

Kulminacją uroczystości było wręczenie szczególnych jubileuszowych wyróżnień EUWP. Statuetki „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat w asyście sekretariatu wręczył:

              - na ręce prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego – dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;

               - na ręce dyrektora Mariusza Grudnia – dla Światowych Polonijnych Festiwali

                   Folklorystycznych w Rzeszowie i Iwoniczu;

                - na ręce prezesa Tadeusza Stenzel – dla Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii;

                - na ręce prezes Teresy Sygnarek – dla Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji;

                - na ręce Prezes Heleny Legowicz – dla Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w

                   Republice Czeskiej;

Sekretariat EUWP Statuetką „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski” uhonorował również: Senator Janinę Sagatowską, przewodniczącą Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka, który zaprezentował tańce narodowe, ludowe i pieśni patriotyczne.

W sobotę, 24 listopada odbyły się obrady X Zjazdu EUWP, w czasie, których przyjęto sprawozdanie za trzyletnią kadencję 2015-2018 i udzielono absolutorium ustępującemu sekretariatowi. Obradom przewodniczył Roman Śmigielski z Danii. Delegaci dokonali wyboru prezydenta i członków sekretariatu na kadencję w latach 2018-2021.

Prezydentem została wybrany jednogłośnie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który również pełnił dotychczas   tę funkcję w latach 2006-2012 i 2015-2018.

Delegaci zatwierdzili nominowanych przez prezydenta EUWP członków sekretariatu, którymi zostali:

                - wiceprezydentem, Teresa Sygnarek ze Szwecji;

                - sekretarzem generalnym Edward Trusewicz z Litwy;

                - skarbnikiem Korinna Wesołowski z Węgier

Dokonano również wyboru trzech sekretarzy, którymi zostali:

                - Wojciech Białek z Irlandii

                - Andrzej Janeczko z Hiszpanii

                - Józef Ptaszyński z Belgii

Komisja rewizyjna pozostała w niezmienionym dotychczasowym składzie: Czesław Błasik – przewodniczący oraz członkowie, Teresa Opalińska-Kopeć z Austrii i Maria Kruczkowska-Young z Wielkiej Brytanii. Dokonano niezbędnych zmian statutowych oraz powołano międzyzjazdową komisję statutową. Pełne członkostwo w EUWP uzyskały dwie organizacje posiadające dotychczas status obserwatora:

                - Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła

                - Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem Św. Wojciecha

Na miejsce Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, przywrócono członkostwo Polskiej Rady w Niemczech, jednej z organizacji założycielskich EUWP.

W czasie obrad określono również kierunki rozwoju EUWP na najbliższą kadencję oraz przyjęto opinię w sprawie proponowanych przez Senat RP zmian w konstytucji dotyczących senatorów polonijnych.

W niedzielę 25 listopada delegaci wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Bazylice Pułtuskiej w intencji Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i wszystkich Polaków w Europie. Mszę celebrował ks. prałat Wiesław Kosek, a ze strony Polonii koncelebrował ks. Adam Prorok, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji  i Języka Polskiego w Niemczech.

/ inf. ze str. EUWP/

Na Zjeździe obecna była i prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, Wanda J. Vujisić, która otrzymała  dyplom  pamiątkowy  z okazji  Jubileuszu 25-lecia  EUWP z podziękowaniem za wieloletnią współpracę.

porn Porn