• 1

Wiadomoṡci

Rada  Prezesów  EUWP

( Pułtusk, 9 – 11  listopada 2016 r.)

 Obecnie w skład EUWP wchodzi 40 organizacji członkowskich z 28 krajów europejskich, w tym 3 organizacje posiadające status obserwatora.

Obrady EUWP   odbyły się w Pułtusku, a  otworzył je prezydent Tadeusz Adam Pilat, który  serdecznie przywitał  wszystkich  prezesów organizacji członkowskich EUWP  i zaproszonych gości. Posiedzenie Rady Prezesów miało charakter wewnętrzny i wzięli w nim udział tylko prezesi organizacji członkowskich EUWP.

 

Zatwierdzono  porządek  obrad,a to su były sesje: inauguracyjna, programowa, formalna i zakończeniowa.  Następnie przekazano  obecnym  sprawozdanie z działalności Sekretariatu (pisemne) za okres od 13 listopada 2016 r.  do 10 listopada 2017, które  przedstawił Tadeusz A. Pilat. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

Teresa Sygnarek w pisanej formie  przedstawiła rozliczenie  finansowe EUWP za 2016 r. Komisja rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie i bardzo pozytywnie ustosunkowała się do przedstawienia sprawozdania finansowego, które jak podkreśliła było przedstawione w bardzo profesjonalny sposób.

W  dyskusji nad sprawozdaniami  wyrażono potrzebę określenia regulaminowego: sposobu i terminów rozliczania środków, zasad rozliczania i przekazywania środków trwałych i nietrwałych po zakończeniu kadencji, udzielania absolutorium oraz ordynacji wyborczej określającej zasady kandydowania, procedury zgłaszania kandydatur i wydawania mandatów do głosowania. Przyjęto uchwałę o trybie wyboru prezydenta i sekretariatu, a także uchwałę o tytule Honorowego członka EUWP.

Zwrócono także uwagę na różnorodność składów i funkcjonowania polonijnych rad konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych RP. Ponieważ część tych rad nie spełnia oczekiwań środowisk polonijnych, zebrani uznali, że zaistniała konieczność uregulowania zasad powoływania i funkcjonowania tych rad. Część dyskusji z udziałem zaproszonych gości poświęcono nowym zasadom finansowania działalności polonijnej przez Senat RP i Polonijnej Radzie Konsultacyjnej.

Powrót środków polonijnych do Senatu przyjęto z dużym poparciem i nadzieją na znaczną poprawę sytuacji. Również pozytywnie przyjęto ponowne utworzenie po czteroletniej przerwie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu IX kadencji.

Z szacunkiem podkreślono integralność decyzji Marszałka Senatu RP  w tej sprawie, ale zebrani zwrócili uwagę na brak w Radzie reprezentacji niektórych dużych środowisk polonijnych oraz na powołanie w kilku organizacjach innych osób zamiast demokratycznie wybranych prezesów tych organizacji. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych z nadzieją przyjęła zachodzące pozytywne zmiany w relacjach Polonii z krajem.

W końcowym podsumowaniu, przewodniczący obrad przypomniał, że zasada wzajemnej życzliwości i zrozumienia jest podstawą współpracy społecznej, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach z władzami i innymi instytucjami. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych z nadzieją przyjmuje zachodzące pozytywne zmiany w relacjach Polonii z krajem. Ofiarowujemy polskim władzom i Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” szczerą wolę jak najszerszej życzliwej współpracy, oczekując pełnej, partnerskiej wzajemności. Tadeusz Adam Pilat podziękował uczestnikom i przybyłym gościom za udział w Radzie Prezesów, po czym dokonał zamknięcia obrad.

Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze reprezentowała pani Wanda J. Vujisić, prezes Stowarzyszenia.

porn Porn