• 1

Wiadomoṡci

Zakończenie  IV kursu języka polskiego dla Czarnogórców w Podgoricy

W dniu 16.06.2016 roku w Ambasadzie RP w Podgoricy odbyło się uroczyste zakończenie kursu języka polskiego dla Czarnogórców. W uroczystości udział wzięli uczestnicy kursu, nauczycielki kursu p. Wanda Vujisić i Marta Borowiec – Jokić oraz zespół Ambasady RP w Podgoricy na czele z p. Ireną Tatarzyńską, Ambasador RP w Czarnogórze.

Stowarzyszenie Polaków zamieszkałych wraz z Ambasadą RP w Czarnogórze przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło IV kurs języka polskiego dla Czarnogórców.

Otwarcie kursu języka polskiego zorganizowano 1.04.2016 r. w Ambasadzie PR w Podgoricy. Kurs odbywał się w szkole językowej – Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku, w semestrze letnim od  01.04.2016 - 15.06.2016 r. w liczbie 3 godzin lekcyjnych raz w tygodniu, w każdy piątek od 17:00 do 19:00. Sala wykładowa została udostępniona na potrzeby kursu bezpłatnie, dzięki  wstawiennictwu   pani prezes Stowarzyszenia, Wandy J. Vujisić.

W kursie uczestniczyło 16 osób. Kurs prowadziły panie: mgr Wanda J. Vujisić, zajęcia leksykalno-gramatyczne i mgr Marta Borowiec-Jokić, zajęcia z  kultury. Uczestnicy otrzymali  bezpłatnie na korzystanie komplet książek - podręcznik i ćwiczenia gramatyczne do nauki języka polskiego, które zwrócili po zakończeniu kursu (Uczymy się polskiego – podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców, 1.Teksty i 2. Komentarz językowy, ćwiczenia;aut.:Barbara Bartnicka,Wojciech Jekiel,Marian Jurkowski,Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski).

Program zajęć zaplanowany w semestrze letnim br. został w  100% zrealizowany. Kurs został  zakończony przeprowadzeniem testu sprawdzającego dot. znajomości przerobionego materiału. Do egzaminu końcowego przystąpiło 16  uczestników, którzy zdali egzamin końcowy.

Egzamin  dot. wykładów pani Wandy J. Vujisić i składał się z dwóch części:

1. cz.pisemna (test) obejmowała: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu  pisanego, poprawność leksykalno-gramatyczna ze zróżnicowanymi zadaniami (realizacja - zgodna z programem zajęć);

2. cz.ustna – polegała na  czytaniu wybranego fragmentu tekstu, formułowaniu pytań i    odpowiedzi, na własnej wypowiedzi na określony temat przy użyciu różnorodnych materiałów tekstowych i graficznych, tzw. sytuacje komunikacyjne (nawiązywanie kontaktu; przedstawianie się/kogoś; powitanie; pytanie o samopoczucie; formuły powitalne; pożegnanie; składanie życzeń; podziękowanie; przepraszanie; zapraszanie).

Egzamin  dot. wykładów pani Marty Borowiec-Jokić przeprowadzony został w fromie pisemnej (test):

Test składał się z następujących części: rozumienie tekstu słuchanego (polski film animowany), rozumienie tekstu pisanego, zestaw zadań testowych sprawdzających kompetencje leksykalne i wiedzę merytoryczną uczestników kursu (zgodnie z zakresem zrealizowanych tematów).

Na zakończenie kursu (15.06.2016 r.) wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną – narzędzie badawcze, z analizy którego wynika, że organizacja kursu i atmosfera na kursie spełniły ich oczekiwania, a  zastosowane metody pracy  przez  wykładowców aktywizowały ich do udziału w zajęciach i do samodzielnego wykonywania prac domowych. Uczestniczeniem w kursie kształtowali swoje zdolności językowe, które zdobyli  już wcześniej.

Wg. nich tematyka zajęć była ciekawa, wykazali zadowolenie z uczestnictwa w kursie i ze sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców, który był przystępny i zrozumiały. Wzrósł także ich poziom wiedzy z języka polskiego, jak widać z ankiety, a  materiały dydaktyczne otrzymane od wykładowców będą im przydatne w  konwersacjach w języku polskim, w bezpośrednich spotkaniach  z Polakami, i nie tylko – tak  to skomentowali. Pragną polecić kurs języka polskiego swoim kolegom i przyjaciołom, których interesują zwyczaje, tradycje, historia Polski i którym język polski jest bliski.

W dniu 16 czerwca 2016 r. w Ambasadzie RP w Podgoricy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów  i dyplomów „wzorowego  ucznia”  uczestnikom  kursu. Dyplomy wręczyła JE Irena Tatarzyńska, Ambasador RP w Czarnogórze, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wielkie znaczenie popularyzacji języka polskiego   wśród  młodego pokolenia Czarnogórców.

Dyplomy „wzorowego  ucznia” za  pilność i sukcesy w nauce języka polskiego otrzymali:

Jovana Đurković – I miejsce

Marija Đurković   - II miejsce

Milić Bakić          -  III miejsce

W imieniu uczestników kursu słowa podziękowania  pod adresem JE  Ireny Tatarzyńskiej, ambasadora RP w Czarnogórze i pani Agniaszki Klasa, konsula RP w Czarnogórze  skierowała  Jovana Đurković. Ona podziękowała paniom za wsparcie, ogromne zaangażowanie i pomoc przy organizacji  kursu  języka polskiego, Stefan Janković i Milić Bakić wręczyli paniom okolicznościowe dyplomy-podziękowania.

Wyrazy uznania i podziękowania skierowano także pod adresem  wykładowczyń – pani Wandy i pani Marty, które już drugi rok prowadzą wspaniałe zajęcia  języka polskiego. Podziękowano im za wytrwałość, za trud jaki wkładają, aby  przybliżyć uczestnikom polskie tradycje, obyczaje, polską historię i ucząc ich jednocześnie poprawnego  posługiawania się językiem polskim.

Uczestnicy kursu odczytali wyróżnione prace pisemne, przygotowane w ramach egzaminu końcowego: dialog „Henryk Sienkiewicz i ja”(Milić Bakić i Jelica Medojević), oraz  życiorys Antoniego Słonimskiego autorstwa p. Any Ɖurović, która recytowała także jego wiersz pt.“Notes“.

Bardzo serdecznie podziękowano i   przedstawicielowi z Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko w kościele katolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na  Koniku, Don Janezu Mirteku za bezpłatne wynajęcie sali lekcyjnej, co jest wyrazem dobroci i sympatii w promowaniu języka polskiego wśród młodych Czarnogórców, i nie tylko.

Ważnym punktem programu było wręczenie przez Panią Ambasador nagród dla dwóch najmłodszych uczestniczek VII międzynarodowego konkursu „Być Polakiem”. Konkurs jest organizowany przez Fundację ”Świat na Tak” w Warszawie, której koordynatorem jest p. posł Joanna Fabisiak. Laureatką konkursu została Olga Urbanowicz, która zajęła III miejsce oraz Ania Vujisić, która otrzymała wyróżnienie. Obydwie dziewczynki otrzymały nagrody w najmłodszej grupie plastycznej (6-9 lat), w ramach której wpłynęło 350 prac ze wszystkich kontynentów.

Na koniec spotkania uczestnicy kursu poinformowali zebranych o utworzeniu przez nich „Klubu Miłośników Języka Polskiego”. Przewodniczący Klubu,  p. Radomir Radonić odczytał pisemną prośbę skierowaną do pani Prezes Stowarzyszenia Polaków zamieszkałych w Czarnogórze o włączenie Klubu Miłośników Języka Polskiego do Stowarzyszenia, co z radością zostało zaakceptowane przez panią Prezes i członków Stowarzyszenia.

Foto: Bartosz Wolański / Ambasada RP w Podgoricy/ 

 

porn Porn